health information management

 

مدیریت اطلاعات سلامت                                                                                    

مسئول واحد:یلدا صباغان

واحدهای زیر مجموعه:

پذیرش

بایگانی

آمار

کدگذاری

 پذیرش:

پذیرش درمانگاه

پذیرش اورژانس

پذیرش بستری

 

پذیرش درمانگاه:

 جهت پذیرش بیماردر تمامی پذیرش ها ارائه کارت ملی الزامی می باشد

 درمانگاه تخصصی که در دو شیفت صبح و عصر ارائه خدمت می نمایند

درمانگاه چشم که در شیفت صبح فعال می باشد و پذیرش اولین بار مراجعه بیمار همراه داشتن معرفی نامه الزامی می باشد

پذیرش نوزادان نارس  در روزهای یک شنبه و سه شنبه می باشد و همراه داشتن پرونده بستری قبلی نوزاد الزامی می باشدسن نوزاد باید بین 30تا 40 روزه باشد.و در اولین مراجعه و ارائه مدارک حضور نوزاد الزامی نمی باشد

پذیرش اورژانس:

واقع در محل اورژانس می باشد و بصورت شبانه روزی فعال می باشد

پذیرش بستری:

جهت بستری نمودن بیماران الکتیو در محل طبقه همکف بیمارستان در شیفت صبح فعال می باشد

بایگانی

واقع در محل طبقه همکف بیمارستان می باشد و محل نگهداری پرونده های جاری و راکد می باشد شامل فعالیت های زیر می باشد:

پاسخگویی به مراجعینی که نامه سازمان های بیمه گر و یا مراجع قانونی دارند بصورت روزانه از ساعت 8 لغایت 13:15 انجام می شود .

ارائه کپی پرونده بدون نامه اداری فقط به خود بیمار یا ولی قانونی وی با همراه داشتن کارت شناسایی امکان پذیر می باشد

همکاری با دانشجویان پزشکی وپیرا پزشکی جهت طرح های تحقیقاتی با ارائه معرفی نامه از معاونت پژوهشی در واحد مدارک پزشکی انجام می شود

آمار:

جمع بندی و تهیه آمار روزانه ،ماهیانه و سالیانه در واحد آمار انجام می شود

گزارش آمار ماهیانه بیمارستان در آخر هر ماه به واحد مدیریت بیمارستان و سایر واحدهای مربوطه جهت تصمیم گیریهای مدیریتی فرستاده می شود

ثبت آمار ماهیانه در سامانه های وزارتی بصورت ماهیانه انجام می شود

کدگذاری:

کدگذاری پرونده های بستری و بستری موقت بصورت روزانه در واحد کدگذاری انجام می شود


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0