رییس واحد: استاد نادر پازیار

 

اتندینگ،اساتید یعقوبی و پازیار

 

سرپرستار واحد: خانم افسانه کریمی

 

شرح وظایف بخش پوست:

1) بستری نمودن بیماران دارای مشکلات پوستی مانند پمفیگوس و استیون جانسون و ...

2) بستری نمودن بیماران استاد کامران محمودی (بیماران paine)

3)  بیماران اکسترای سایر بخش ها (طبق دستور رییس بخش ترجیحا بیماران سرویس جراحی به دلیل مصرف دوز بالای داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی بیماران سانتر پوست )

4)  گرفتن بیوپسی از بیماران پوستی

 

5) تزریق سرپایی ریتوکسی مب و سینووا

6) برگزاری کمیسیون پزشکی جهت بیماران  توسط اتندینگ پوست (استاد یعقوبی و استاد پازیار)

7)ضمنا در حال حاضر PCR کلیه پرسنل مشکوک در این واحد انجام میشود

 

قوانین بخش پوست:

1) عدم بستری نمودن بیماران سانتر عفونی و داخلی به دلیل ایزوله معکوس بودن بیماران پوست

2) در اتاق بیمار پوستی بیمار غیر پوستی بستری نمی شود

3) بیماران استیون جانسون حتما ایزوله می شوند

 

تعداد تخت فعال : 19

 

ساعت کاری بخش 24 ساعته می باشد

 

شماره داخلی بخش پوست 3581


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0