مدیر داخلی، معاون توسعه مدیریت و منابع مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز

 دکتر علی خوانین 

تحصیلات: متخصص طب اورژانس

سوابق: معاون درمان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز

 مسئول دفتر: خانم شکوفه بنیادی     شماره تماس بیمارستان:  816 -06132222818


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0