سرپرست مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز رئیس بیمارستان

 

 

  رئیس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره):     دکتر علیرضا قنبران

  تحصیلات:

  پزشکی عمومی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

  متخصص بیماری های داخلی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

  فوق تخصص روماتولوژی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 مسئول دفتر: خانم شکوفه بنیادی     شماره تماس بیمارستان:  816 -06132222818

  شرح وظایف ریاست بیمارستان:

  1) نظارت و سرپرستی کليه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری مرکز

 2) تعيين خط مشی های لازم به رؤسای واحدها ی مديريت داخلی ، مديريت خدمات پرستاری و ساير واحدها

  3) نظارت و سرپرستی بر تنظيم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسيدگی

  4) تصويب يا تعيين خط مشی و يا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقيقاتی مرکز

 5)  نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امو ر خدماتی و تأسيساتی به بخش خصوصی

  6) ايجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقيقاتی و تأمين نيازمنديهای مرکز و همچنين ايجاد هماهنگی بين کليه واحدهای بين بخشی مرکز بمنظور ارائه خدمات بهتر به بيماران

  7)  ارائه پيشنهادات لازم جهت تأسيس يا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذيربط و پيگيری آنها

   8)  مطالعه و بررسی وضعيت نيروی انسانی و تجهيزات بيمارستانی بمنظور تأمين نيازمنديهای مرکز

   9) سرپرستی جلساتی که بمنظورهای مختلف از قبيل کميته های پرستاری – مدارک پزشکی – آموزشی – ارتقاءکيفيت و غيره تشکيل می شود

  10) فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بيماران

  11) شرکت در برنامه های آموزشی و تحقيقاتی پزشکی بمنظور ارتقاء سطح علمی

 12)  ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذيربط دانشگاه

13)  نظارت و کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهيزاتی مرکز جهت تأمين کسری آنها

14)  شرکت در برنامه های آموزشی کارورزان و دستياران و دانشجويان دانشکده های پزشکی و تدريس به آنان طبق برنامه های تعيين شده

 15) ارزيابی فعاليت واحدهای تابعه مرکز بمنظور تسريع و بهبود درانجام امور مربوطه وبرنامه ريزی صحيح تردربخش ها

 16)   امضاء کليه نامه ها، احکام و مکاتبات اداری و مالی مرکز

 17)   نظارت و سرپرستی بر کار کليه کارکنان مرکز

  18) تاييد نهايی ارزشيابی کليه کارکنان مرکز

  19) اجرای دستورالعمل های سيستم مديريت کيفيت

   20)  شرکت در دوره های لازم مديريتی ومعرفی کارکنان مرکز به آموزشهای لازم بمنظور ارتقاء مهارتهای شغلی

   21)  اجرای ساير دستورات مقامات ذيربط دانشگاه در مرکز


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0