يکشنبه, 7 خرداد 1396

مستندات


تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1395
تعرفه خدمات
شماره پرونده : Health1395      اندازه پرونده : 734179 bytes

لیست بیمه های غیر پایه طرف قرارداد با بیمارستان امام خمینی ره اهواز


جهت استفاده از بیرون دانشگاه

جهت استفاده از داخل دانشگاهDOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8